Danh sách nhà thuốc Lào Cai

STT Tên NT Đường, xã, phường, thị trấn Quận, huyên Tỉnh
1 NTTN 148-Hàm Nghi-Kim Tân TP Lào Cai Lào Cai
2 HT Thành Phố 495-Hoàng Liên TP Lào Cai Lào Cai
3 NTTN 78-Phan Đình Phùng TP Lào Cai Lào Cai
4 Kim Hoa 58-tổ5A-Bắc Lệnh TP Lào Cai Lào Cai
5 NTTN 120-Lê Hồng Phong TP Lào Cai Lào Cai
6 Thu Hiền 16A-Lý Công Uẩn TP Lào Cai Lào Cai
7 NT Ngọc Dương 117-Lý Công Uẩn TP Lào Cai Lào Cai
8 NTTN 025-Hoàng Sào TP Lào Cai Lào Cai
9 Quý Thắng 290-Hoàng Liên TP Lào Cai Lào Cai
10 NT 515 Nhạc Sơn 515 Nhạc SƠn TP Lào Cai Lào Cai
11 Cty dược Lào
Cai
tổ 15-Phường Pom Hán TP Lào Cai Lào Cai
12 QTTN 770-Hoàng Quốc Việt TP Lào Cai Lào Cai
13 NT Hoàng Liên 29 Nguyễn Huệ TP Lào Cai Lào Cai
14 QT số 2 495A-Hoàng Liên TP Lào Cai Lào Cai
15 QT số 6 154-Hàm Nghi TP Lào Cai Lào Cai
16 NTTN 95-Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Lào Cai
17 QT số 3 385-Hoàng Liên TP Lào Cai Lào Cai
18 QT số 10 97-Cốc Lếu TP Lào Cai Lào Cai
19 QT số 18 063-Nguyễn Huệ TP Lào Cai Lào Cai
20 Đại lý số 2 T 8 Đồng Tuyển TP Lào Cai Lào Cai
21 QTTT 495-Hoàng Liên TP Lào Cai Lào Cai
22 QT số 18 041-Chợ Cam Đường TP Lào Cai Lào Cai
23 QT số 3 231-Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Lào Cai
24 QT số 1 58-Hoàng Văn Thụ TP Lào Cai Lào Cai
25 NT Phòng Khám 125-Hàm Nghi TP Lào Cai Lào Cai
26 Thanh Hà 063-Nhạc Sơn TP Lào Cai Lào Cai